INGEKOMEN STUKKEN

Recentelijk kreeg het Meldpunt BKT een reactie van een politiebeambte de heer Lensen uit een regio die als klantvriendelijk bekend staat namelijk regio Oost Nederland Kampen. Het meldpunt prijst de reactie van de heer Lensen en heeft in goed overleg met hem (per e-mail) het akkoord gekregen zijn reactie te mogen plaatsen. Hieronder vindt u de uiteenzetting. De medewerker van politie vroeg ons nadrukkelijk ook onze reactie op zijn e-mail te plaatsen. Dat treft u dan daaronder aan.

Het meldpunt dankt de heer Lensen voor zijn reactie! 


REACTIE van de heer Lensen Politie Oost-Nederland Kampen

Plaatsing op persoonlijke titel van de heer A.F.R. Lensen.
Ontvangen op: dinsdag 24 september 2013  


L.S.

Tot mijn spijt zie ik op uw site geen namen van personen waaraan ik deze mail kan richten. U ziet dat ik in deze mijn gegevens vrijuit vermeld. Door een van mijn sportschutters werd ik op uw site gewezen en moet u derhalve mededelen dat ik mijzelf daar op geen enkele wijze in herken.

De reden dat ik zeg “een van mijn sportschutters”, is omdat het wel en wee van de ca 700 legale wapenbezitters waarover mijn collega en ik gaan voor ons belangrijk is.

Een belangrijk onderdeel bij de verstrekking is dat degene aan wie een verlof of jachtakte wordt verleend betrouwbaar is. Juist door het vorenstaande ontstaat tussen de verlofhouder en jachtaktehouder en de Bijzondere Wetten adviseur een band. Dit resulteert mijns inziens, eerder vanuit de kant van de adviseur Bijzondere Wetten dat hij zich meer in zet voor de verlofhouder jachtaktehouder dan, te lezen op Uw site het tegenwerken van deze cliënten.

Mijns inziens bestaat er voor de burger (cliënt) een goede manier om klachten aangaande het handelen van de politie te melden en zijn bovendien met name sportschutters via hun vereniging of de KNSA mondig genoeg om door u geschetste toestanden op de juiste wijze onder de aandacht van de politieleiding of bestuursrechter te brengen.

Ik erken dat er binnen groepen mensen altijd uitzonderingsgevallen zijn. Dit is niet te voorkomen. Ook zijn er personen, indien zij worden aangesproken of er een bestuurlijke c.q. strafrechtelijke maatregel tegen hen wordt genomen en mocht blijken dat deze terecht was, hiertegen altijd weer een weerwoord hebben.

Het internet is uiteraard een mogelijkheid, ongenoegen op je eigen wijze en bewoording te uitten echter dit kan door een ieder gelezen worden en geïnterpreteerd. In het kader van privacy, waaraan in deze de Korpscheftaken medewerker zich zal houden, zal mijns inziens hetgeen op uw site zal verschijnen eenzijdig zijn en zal de objectiviteit ver te zoeken zijn.

Ik ben dan ook van mening dat uw site er niet toe zal bijdragen dat de mening binnen Nederland aangaande het legale wapenbezit, ten gunste van de schietsport zal verbeteren. Mijn indruk is dat er weer een blog of een forum is ontstaan waar de negatief denkende de boventoon voert en de realist wordt weggeschreven.

Ik hoop in deze dat u de moed heeft dit ook tussen de negatieve berichtvoering binnen uw site te plaatsen.

Bron: dhr. A.F.R. Lensen Adviseur Bijzondere Wetten & KC Taken
Politie Oost Nederland / KampenReactie van het Meldpunt BKT op schrijven van dhr. Lensen

In reactie op het schrijven op persoonlijke titel van de heer A.F.R. Lensen.
Verstuurd aan de heer Lensen op: woensdag 25 september 2013  

Geachte heer Lensen,

Allereerst willen wij u danken voor uw reactie op onze website.

Het is prijzenswaardig dat juist ook uit uw regio, die goed bekend staat, een reactie komt. Uw regio komt niet op de website voor dat is niet voor niets, omdat we menen dat gezien uw reactie u ook weet hoe je met de verlofhouder, de klant omgaat.

Zoals u al constateerde het zijn alleen de negatieve gevallen waar het hier om gaat en helaas die zijn er nu eenmaal en er dreigen er steeds meer bij te komen. We constateren dat er ernstige vermoedens zijn dat een groepje van uw collega's hier ook bewust op niet-integere wijze aanstuurt. We willen dit niet. De verlofhouder is niet een groep waar je van alles mee kunt doen omdat ze nu eenmaal bang zouden moeten zijn voor de intrekking van bijvoorbeeld hun verlof. Dit soort van optreden stuit ons tegen de borst. Misschien mogen we u aangeven dat je natuurlijk altijd naar de bestuursrechter kunt stappen zoals u stelt, maar als u van mening mocht zijn dat je dat er zo even bijdoet als burger willen we u terugroepen. Het is namelijk voor niemand leuk in langdradige bestuursrechtelijke procedures gestort te worden. Dat trekt sporen, diepe sporen. We weten ook dat sommigen van politie hier bewust op aansturen om namelijk jurisprudentie te krijgen immer ten nadele van de verlofhouder. Waarom? Om daarmee zo spoedig mogelijk andere verlofhouders aan te pakken. (Uitbesteed) Onderzoek naar bepaalde van uw collega's loopt nu volop en de indicaties zijn schokkend.

Het is een meldpunt en dat is het niet voor niets, verlofhouders raken compleet gedesillusioneerd vanwege het vragen, verzoeken, weer vragen, klagen maar nergens een antwoord op krijgen. Helaas is een aantal regio's nu te opvallend op deze wijze bezig met de verlofhouders. Uw beeld op de realiteit dat klachten in te dienen zijn klopt. Zou dat naar eer en geweten door iedere politieregio zo opgepakt worden dan geven we u helemaal gelijk, maar helaas de realiteit in bepaalde politieregio's is bedroevend anders.

Graag willen we u toch ook benadrukken dat het al heel wat is willen mensen het initiatief nemen te komen tot zo'n website, dan is er dus echt wat aan de hand. Gelooft u ons, er is wat aan de hand.

We willen u gezien u te prijzen reactie het volgende voorstel doen, we plaatsen uw bericht op de website als binnengekomen bericht. In dat geval willen we wel uw nadrukkelijke toestemming vragen om vanaf hetzelfde e-mailadres van waar u nu mailt een reactie te geven op deze e-mail (dus met de volledige mailstring).

Over de KNSA laten we ons niet uit. Het is een meldpunt om juist die verlofhouder te helpen die zich compleet machteloos beginnen te voelen vanwege het optreden van bepaalde collega's waarvan wij vinden dat die niet bij de politie behoren te werken.

We geven u ook nog graag mee dat gezien uw vraag over de namen we daar zeer mee oppassen. Verschillende van onze mensen zijn door politie op een ernstige manier nadelig behandeld tot en met intimidaties. De mensen achter deze site vormen een collectief dat elkaar heeft gevonden vanwege de uitermate vervelende en arrogante handelwijze van politie en wellicht hangt het samen met verschillende bestuursculturen binnen politie per regio. Uw regio staat ons als goed bekend, klantvriendelijk en correct en er zijn veel meer van die regio's zoals die van u, gelukkig wel! 

Zoals gezegd, er zeer veel welwillende medewerkers van Bijzondere Wetten dat gezegd en met nadruk!

Het gaat ons echt alleen om hen die blijven zitten, beschermd worden en doorgaan met hun anti-verlofhouderwerkwijze, geluidsfragmenten waar wij over beschikken spreken boekdelen, u ziet het terug onder onze voorbeelden.

Bewust hebben we al media-interesse geparkeerd, maar dat die er is, zegt op zich al voldoende.

We kijken uit naar uw reactie of we uw bericht mogen plaatsen. We hopen van u te vernemen.


Met vriendelijke groeten,

Meldpunt BKT

Bron: Meldpunt BKT in reactie op het schrijven van de heer Lensen