ONDERZOEK

In samenwerking met diverse partijen loopt op dit moment een aantal onderzoeken namelijk:   

1) Oncontroleerbare Bijzondere Wetten Experts
Uit informatie verkregen uit diverse juridische geschillen en ons toevertrouwde informatie zijn binnen politie diverse experts van Bijzondere Wetten actief. Onderzoek naar deze experts vindt nu plaats. Centraal staat de vraag of deze experts van politie adviseren conform de wettelijke bepalingen of dat zij adviseren in lijn met hun eigen wensen of van de (voormalige) politietop zoals hoe de wet zou moeten zijn. Het kan mogelijk verklaren dat vanuit politie bewust proefprocessen gestart worden over de rug van de verlofhouder om de wet met jurisprudentie alsnog naar eigen voorkeur te veranderen. De verlofhouders zit met de schade en een bestuursorgaan dat de rechterlijke macht oneigenlijk zou gebruiken. Onderzoek vindt nu plaats naar de zaken die gestart zijn door politie. Indien noodzakelijk zal de Tweede Kamer hiervan op de hoogte gebracht worden.  


2) Attitude Bijzondere Wetten Medewerkers
Een belangrijk onderzoek is de attitude van ambtenaren Bijzondere Wetten richting de verlofhouder. Juist hiervoor is het noodzakelijk zoveel mogelijk van uw ervaringen als verlofhouder / erkenninghouder te ontvangen. Gezien het aantal nu in onderzoek zijnde beroepszaken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is er een indicatie dat dit omvangrijk kan zijn.  


3) Politie als ongecontroleerd schaduwdepartement?
Een deel van de politietop is al eens eerder beschreven als een schaduwdepartement. Politieberaden zouden zich zo kunnen nestelen in het maatschappelijk middenveld dat lang niet altijd even goed controleerbaar is gezien een eerder afgewezen WOB-verzoek. Het is de vraag in hoeverre het acceptabel is dat politie als uitvoerend orgaan invloed wil uitoefenen op wetsontwikkelingen in onze democratische samenleving en zaken naar eigen inzicht bepaalt die gelukkig haaks staan op de politieke opvatting in de Tweede Kamer. Immers waar begint het en waar houdt het op? Zeker nu er één Ministerie is bestaat het risico dat deze eigen opvatting van politie impliciet in de wettelijke bepalingen terecht komt waarbij het ook de vraag is in hoeverre de Minister de kamer expliciet informeert over het systeem dat adviezen van politieberaden voldoende kritisch gewogen worden voordat deze in wetsvoorstellen aangeboden worden aan de Tweede Kamer. De vraag doet zich voor of wetsvoorstellen of aanpassingen daarin vooral voortkomen door raadpleging van de politieberaden vanuit het Ministerie. Als het gaat om de publieke opinie inzake het verlofhouderschap zullen we onderzoeken in hoeverre politie daadwerkelijk het publieke debat in negatieve zin wil beïnvloeden en in het bijzonder het klimaat voor de verlofhouder. Dit kan bijvoorbeeld door doelbewust een selectie toe te passen op alleen het vrijgeven van of stimuleren van alleen die (wetenschappelijke) onderzoeken die alleen maar een negatieve kijk geven op het verlofhouderschap. 

Een voorbeeld van onderzoek van 2013 dat vragen oproept komt van Politie en Wetenschap. Waarom staat er in het onderzoek "Wapengebruik", gepubliceerd in 2013 in opdracht van politie dat combatshooting en semiautomatische aanvalsgeweren verboden zijn (zie respectievelijk bladzijde 110 laatste zin de 8ste zin van boven op bladzijde 111) terwijl dit niet zo is. Waarom spreekt het rapport over het doen van thuis-controles op basis van risico-inschatting? Zijn er verlofhouders die reeds op basis van een risico-schatting gecontroleerd worden (zie middelste alinea bladzijde 112)? Zou de zeer negatieve ervaring van een verlofhouder (zie voorbeeld 7) hier soms aan gerelateerd zijn? Hier staat verder niets over in de WWM en CWM. Is dit (weer) een wens om op te nemen vanuit politie in de wet en vandaar al dit rapport? Adviseren experts Bijzondere Wetten van politie al conform deze wens? Vindt deze controlemethodiek op bepaalde afdelingen Bijzondere Wetten (proefs-)gewijs in de praktijk al plaats? Geeft de Minister hier dan opdracht toe?


4) Politie en Justitie in dezelfde bestuurskolom
Op het moment vindt onderzoek plaats in hoeverre beroepszaken aangespannen door verlofhouders sinds de samenvoeging van politie en Justitie in een Ministerie vaker dan wel standaard ten nadele uitpakken voor de verlofhouder. Dit onderzoek is nu lopend. Met dit onderzoek zou dan vast te stellen zijn dat de verlofhouder de directe nadelige consequenties ervaart wanneer hij / zij in een juridisch conflict belandt met politie Bijzondere Wetten. De beroepsgang naar het Ministerie valt binnen dezelfde bestuurskolom en zou dan niets meer zijn dan een formele tussenstap waarvan de juridische uitkomst bij voorbaat al bekend is. Dit zou impliceren dat de scheiding der machten op het punt van uitvoerend en wetgevende al niet meer voldoende effectief is. 

5) Geen of onvoldoende klachtafhandeling bij politie? 
Onderzoek vindt nu plaats hoe vaak het voorkomt dat politie klachten van verlofhouders niet oppakt en u dus als klager laat zitten. Ook de wijze waarop de politie met klachten omgaat zal een punt van aandacht zijn van het meldpunt Bijzondere Wetten. Het is nota bene in de politiewet officieel zo geregeld dat uw klachten behandeld dienen te worden. De opmerkingen in de brief van de Nationale Ombudsman inzake de afdoening van klachten waaronder integriteitsschendingen die het zelfreinigend vermogen zou moeten stimuleren synchroniseren niet echt met de beleving van politie zelf.