OVER ONS

Wie? De initiatiefnemers
De initiatiefnemers van deze website hebben zelf negatieve ervaringen met politieambtenaren van Bijzondere Wetten opgedaan waarvan bepaalde zelfs zeer ernstig. Opvallend was dat zij niet de enigen waren. Een aantal verlofhouders heeft er inmiddels schoon genoeg van en besloten er wat aan te gaan doen en er tijd voor te maken in een enkel geval omdat dat het directe gevolg was van besluitvorming politie.
 

Wat is er aan de hand?
Verlofhouders doen steeds vaker negatieve ervaringen op met medewerkers van politie op de afdelingen Bijzondere Wetten. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat met name bepaalde politieregio's opvallen zoals Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant Zuid-Oost. Opvallend genoeg zijn er ook regio's die zeer klantvriendelijk zijn naar de verlofhouder. Echter, bepaalde politieregio's lijken de verlofhouder eerder te zien als een potentieel crimineel met als gevolg een soortgelijke behandeling. Het directe nadeel voor de verlofhouder is dat hij/zij niet naar behoren wordt geholpen. Het is al snel dat iets niet mag, een verkeerd en nadelig advies wordt afgegeven, langere doorlooptijden van aanvragen (4 tot 6 maanden), niet willen helpen, het moeten reclameren om geholpen te worden, het is slechts een aantal algemene voorbeelden. Verlofhouders die daar over klagen lopen dan ook nog eens het risico dat ze nog meer tegengewerkt worden. Het gevolg daarvan is dat de verlofhouder in het meest gunstige geval vele maanden moet wachten op een beslissing. Aanzienlijk minder gunstig is het wanneer de verlofhouder in juridische procedures gedwongen wordt met doorlooptijden van gemakkelijk zo'n 2 tot 3 jaar. Ook komt het voor dat een verlofhouder tot iets gedwongen wordt zonder wettelijke basis en dat zelfs met risico's op letselschade (zie voorbeeld 3).

Waarom dit meldpunt?
Nu blijkt dat er in bepaalde gevallen niet corrigerend en/of disciplinair wordt opgetreden naar beambten die zich schuldig maken aan dit soort praktijken is geco├Ârdineerde tegenactie noodzakelijk. Het meldpunt verzamelt daarom nu alle ervaringen en meldingen van verlofhouders waarmee vast te stellen is hoe zij behandeld worden. Door juist de ervaringen te bundelen is er een gelegenheid te bekijken of er binnen bepaalde regio's een patroon bestaat en hoe dat tot uitdrukking komt. Juist omdat de gemiddelde verlofhouder klem zit tussen een angst niet te willen klagen of de stem te verheffen naar politie, vanwege tegenwerking of zelfs dreiging het verlof in te trekken is het dus diezelfde verlofhouder die intimidatie van politie te dulden heeft. Dus niet! Politiemedewerkers in bepaalde politieregio's lijken zichzelf met de gebeurtenissen in Alphen a/d Rijn een grenzeloos mandaat toegekend te hebben om geheel verlofhoudend Nederland in potentie te zien als zeer gevaarlijk. Een voorbeeld is huisvredebreuk zoals het letterlijk inbreken door politie om binnen te komen voor een thuiscontrole, het is een recent voorbeeld uit de regio Rotterdam.
 

Oorzaak? Heeft de politie een eigen politieke agenda?
Hoe komt het dat verlofhouders deze negatieve ervaringen opdoen - en dan met name in bepaalde regio's? De verklaring is wellicht eenvoudiger dan men denkt. De politietop heeft eerder al openlijk gecommuniceerd het niet eens te zijn met de Wet Wapens en Munitie. De wens van politie voor een strengere Wet is uitgesproken. Minister Opstelten, mogelijk geadviseerd door de politieberaden daaraan te werken, moest echter na correctie door de Tweede Kamer begin 2012 een aantal van zijn plannen terugtrekken waaronder zijn wens de dynamische schietsport te verbieden. De wens van politie te komen tot een strengere Wet is dus niet uitgekomen en het ernstige vermoeden is nu dat om die reden de verlofhouders alsnog zullen moeten boeten door een klantonvriendelijk klimaat op de afdelingen Bijzondere Wetten. 
 

Wat doen we met uw meldingen?
Alle meldingen en informatie over negatieve ervaringen met Bijzondere Wetten die met ons gedeeld worden zullen onderdeel uitmaken van een uitgebreid en langlopend onderzoek. Het overkoepelende doel is dat het traineren / pesten van verlofhouders stopt hetgeen disciplinair optreden vraagt binnen politie. Om dat te bereiken zullen wij het volgende doen met uw meldingen: 


- vaststellen welke specifieke beambte(-n) verantwoordelijk is / zijn voor negatieve ervaringen; 
- vaststellen welke "experts" foutieve adviezen geven waardoor verlofhouders in juridische procedures raken;
- onderzoeken of deze "experts" gediplomeerd zijn (zie onderzoek 1);
- vaststellen welke partijen er nog meer een rol spelen in het verslechteren van het verlofhouderklimaat; 
- het op deze website publiceren van tegenstrijdigheden tussen politiebeleid en de wet;
- het maken van een indeling van soorten tegenwerking door politiebeambten Bijzondere Wetten;
- onderzoek naar hoe vaak ingediende 
klachten Bijzondere Wetten niet behandeling genomen zijn;
- onderzoek krachtenveld waarmee politie negatieve invloed wil uitoefenen op de wapenwet (zie onderzoek 3);
- opstellen van een publicatie op basis van bovenstaande punten ter voorbereiding van juridische actie.
 

Onderzoek naar de 'eigen agenda' van politie 
Nu bekend is dat (belangrijke onderdelen van) politie een eigen opvatting heeft/hebben over de Wapenwet willen we vaststellen hoe politie in de praktijk invloed daarvoor uitoefent om dat te realiseren. Juist gezien dit eigen belang van politie (schaduwdepartement) van hoe de wet zou moeten zijn, spelen de komende tijd de volgende onderzoeksvragen:
 

 • 1) Is er een informeel systeem binnen de politie dat buiten de controle van de Tweede Kamer een informele taakstelling heeft het aantal verlofhouders terug te dringen gedreven door persoonlijke opvattingen op particulier vuurwapenbezit gelet op eerdere uitspraken in de media en de Rotterdamse actualiteitenraad van 1 september 2011. (indien geen weergave, rechter muisknop klikken `link openen in nieuw tabblad┬┤)
 • 2) Hoe kan het dat politiebeambten zitting nemen in de adviesgroep Wet Wapens en Munitie kijkend naar de reeds geuite wettelijke wensen van de uitvoerende macht, hoe kan dit, er hoort namelijk een strikte scheiding te bestaan tussen de uitvoerende macht (politie) en de wetgevende macht (Ministerie)? Loopt de uitvoerende macht meteen over in de wetgevende macht? 

 • 3) Zijn er experts van Bijzondere Wetten die zitting nemen in de adviesgroep en tegelijkertijd directe banden hebben / hadden met Raad van de Korpschefs of andere politieberaden?

 • 4) Worden deze experts die in de adviesgroep zitten gecontroleerd en zo ja, wie doet dat dan? 

 • 5) Is of zijn er Bijzondere Wetten expert(-s) van politie die politieambtenaren van de afdelingen Bijzondere Wetten zodanig adviseren dat verlofhouders onnodig in procedures gedwongen worden met als doel jurisprudentie te verkrijgen in het nadeel van de verlofhouder om zo bijvoorbeeld het aantal verlofhouders terug te dringen?

 • 6) Is of zijn er eventueel juist daarom Bijzondere Wetten expert(-s) van politie die een eigen beleid ontwikkelen dat in strijd is met de wet ten nadele van de verlofhouder?

 

Werkwijze van het meldpunt 
Het Meldpunt Bijzondere Wetten hanteert de volgende werkwijze:

1) alleen bestuursrechtelijk de misstanden bestrijden;
2) langs democratische kanalen (de Tweede Kamer) de misstanden op hoger niveau bestrijden;
3) bewijsstukken vormen altijd de basis in alles dat we willen bereiken;
4) gerichte aanpak (name and shame) de goeden mogen dus nooit onder de kwaden lijden;


Doelen van het meldpunt
Het meldpunt heeft zich de volgende doelen gesteld: 

 • Indienen van klachten / doen van aangiften
  We zijn houden die medewerkers Bijzondere Wetten en expert(-s) in de gaten die direct verbonden zijn met meerdere juridische procedures tussen verlofhouders en Bijzondere Wetten. Zie de voorbeelden 1, 5, 10 en 11 waar een mogelijk een samenspel achter zit. Indien noodzakelijk zullen we bij voldoende bewijs klachten indienen of aangiften doen bij het Openbaar Ministerie. Daarbij houden wij ook het wetsvoorstel van Heerts, Van de Camp en Anker scherp in de gaten om dat toe te passen als dat voorstel op succesvolle wijze door de Tweede Kamer komt.

 • Rapportage aan de Tweede Kamer over misstanden op Bijzondere Wetten
  Het aantal negatieve ervaringen tussen verlofhouders en de afdelingen Bijzondere Wetten (en bepaalde politieregio's dan met name) willen we inventariseren. Naast de anonieme publicatie van de meest bijzondere negatieve ervaringen op deze website onder de optie "voorbeelden" willen we met de verkregen informatie, indien er aanleiding voor bestaat, een (jaarlijkse) rapportage opstellen bestemd voor de vaste commissie van de Tweede Kamer. De negatieve ervaringen zullen dan conform de politieregio's gepresenteerd worden. 

 • Volgen van klachtenafhandeling politie
  De Nationale Ombudsman heeft al in een brief geuit dat de klachtenafhandeling beter moet. Waar noodzakelijk zullen we reeds ingediende klachten Bijzondere Wetten volgen en dit ook transparant maken vooral de wijze hoe met de klacht wordt omgegaan. Indien er aanleiding voor bestaat zal ook hier een rapportage aan besteed worden bestemd voor de vaste commissie van de Tweede Kamer.

 • Oprichting Juridisch Fonds
  Onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een juridisch fonds als onderdeel van een daarbij op te richten stichting die de belangen van de verlofhouder zal beschermen. Aangeslotenen kunnen zich dan met een juridisch bestuursrechtelijke probleem beroepen op juridische steun inzake juridische geschillen op het gebied van de WWM / CWM tussen de verlofhouder en politie Bijzondere Wetten. Aangezien de verlofhouder voorzichtig met zijn eigendom omgaat is het juist de verlofhouder die niet snel bereid is om in verweer te komen tegen bijvoorbeeld eventueel niet-integer functioneren van politie-beambten. Het op te richten juridisch fonds wil de verlofhouder ondersteunen bestuursrechtelijk in verweer te komen. Strafrechtzaken vallen hier niet onder! 

 • Oprichting van een Stichting ter behartiging van belangen verlofhouder
  Mogelijke oprichting van een stichting die de belangen van de verlofhouder gaat beschermen. Dit zal een stichting betreffen die zich sterk maakt het legale vuurwapenbezit te verdedigen en misstanden bij politie juridisch aan te vechten. Het gaat om een Stichting die bereid is richting de verantwoordelijke Minister de noodzakelijke bestuursrechtelijke stappen te ondernemen indien daartoe aanleiding mocht zijn. Deze stichting zou zich dan ook op een actieve wijze moeten inspannen om een bijdrage te leveren aan verbetering en behoud van de wapenwetgeving waarbij het zoeken van en samenwerken met gelijk gestemde partijen uit het buitenland ook mogelijkheid is.